Recenzenti, ocenjevalci in člani tekmovalnih komisij 26. srečanja MRD “Zaupajmo v lastno ustvarjalnost” so pripravili kratko oceno lanskih nalog in predstavitev kot navodilo in napotilo mentorjem in mladim raziskovalcem za vnaprej.

OSNOVNE ŠOLE

Kot pozitivno pri posamezni nalogi so izpostavili:

 • izvirne, aktualne, zanimive teme, dobre zamisli
 • dobro izdelana, izčrpna, poučna, zahtevna, korektna, dobro zastavljena, natančno zamišljena naloga
 • naloga primerna starostni stopnji
 • uporabna, praktična, sistematična raziskava
 • primerna opredelitev problema
 • jasni cilji raziskovanja
 • kompleksen pogled na problem z različnih zornih kotov
 • odgovoren in resen pristop k delu
 • dobra struktura
 • dobro poznavanje izbrane obravnavane tematike
 • naloga vsebinsko in metodološko primerna starosti
 • dober teoretični uvod
 • ustrezno zastavljen, primeren eksperimentalni del
 • zelo dobro utemeljeno sprejemanje in zavračanje hipotez
 • naloge podprte s praktičnimi prikazi in izdelki
 • ustrezne, pravilne interpretacije in zaključek
 • nazoren prikaz rezultatov
 • jezikovno vzorna naloga
 • slikovno dobro opremljena
 • uporabni rezultati
 • izvirna in duhovita naloga, polna dobrih idej
 • vloženo veliko samostojnega dela
 • zgledno citiranje

Pri dobri predstavitvi/zagovoru:

 • jasna, samostojna, suverena, dobra predstavitev z nazornimi primeri
 • samozavesten, dobro izdelan, odličen, prepričljiv nastop
 • dobro poznavanje tematike

 

 • Med negativno (pomanjkljivo, neprimerno, nepravilno):
 • preširoko zasnovana, preobširna naloga
 • prevelik poudarek teoretičnemu delu, premalo eksperimentalnega dela
 • hipoteze pomanjkljive
 • neprimerna raziskovalna metoda (anketa, intervju…)
 • slabo izbrane spremenljivke
 • premajhni vzorci
 • pomanjkljivi opisi metodologije
 • skopo predstavljeni rezultati
 • šibka in/ali napačna interpretacija
 • skromen eksperimentalni del, neustrezne eksperimentalne tehnike
 • pomanjkljive definicije problemov
 • strokovne pomanjkljivosti
 • grafi pomanjkljivo/napačno navajani, nepregledni
 • premalo nazoren prikaz rezultatov
 • premalo definirani zaključki, premalo »vzročno-posledičnih« zaključkov
 • nelektorirane naloge, slovnične/pravopisne napake
 • pomanjkljivo, nesistematično citiranje in sprotno navajanje literature, sklicevanje na vire
 • napačno, pomanjkljivo navajanje literature
 • pomanjkljivo zapisani spletnih viri, preveč naslanjanja na spletne vire
 • neprimeren naslov
 • napačno področje
 • bolj seminarska kot raziskovalna naloga, premalo raziskovalnega dela

 

Predlogi:
Nekatere naloge bi bilo smiselno še nadaljevati, poglobiti, nadgraditi. Lahko so izhodišče za nadaljnje, nove raziskave na tem področju.

SREDNJE ŠOLE

Pozitivno (dobro, primerno, pravilno):

 • kvalitetne, obsežne, strokovne, zanimive, vrhunske naloge
 • izvirne, uporabne, aktualne teme
 • visok raziskovalni nivo
 • širok izbor tem (glede na področje)
 • (idejno) dobro zastavljena/zasnovana (in izpeljana) naloga
 • naloga sledi vsem zahtevanim merilom
 • prepoznavna rdeča nit
 • ustrezno opredeljen problem
 • dobre raziskovalne metode
 • metode in tehnike so ustvarjalno vpletene in podpirajo cilj raziskovanja
 • dobra uporaba rezultatov prejšnjih raziskovalnih nalog
 • primerna interpretacija
 • avtor je dobro predstavil svoje mnenje in predlagal ukrepe za izboljšanje
 • (vizualno) zanimiva, kvalitetna predstavitev
 • odlični zagovori
 • Negativno (pomanjkljivo, neprimerno, nepravilno):
 • naloga ne dosega meril za raziskovalno nalogo, nima elementov raziskovalne naloge
 • napačno področje
 • neustrezen naslov
 • pomanjkljiva, neustrezna, nedosledna, šibka, slaba metodologija
 • posploševanje, premajhen vzorec
 • premalo sistematična naloga, nestrukturirana naloga
 • premalo lastnega raziskovanja, manjka osebni pristop
 • šibka povezanost, nepovezanost teoretičnega in empiričnega dela
 • slabo poznavanje teoretičnih osnov
 • pomanjkljivo opredeljene, neustrezno postavljene hipoteze, preveč/premalo/ni hipotez
 • napačna/neprimerna oblika grafov, neustrezne oznake grafov, premalo grafov
 • podvajanje podatkov v tabelah in grafih
 • premalo kritična obravnava rezultatov
 • slaba interpretacija, premalo izrabljene interpretativne možnosti
 • neustrezna razprava, zaključki
 • nelektorirano besedilo (tudi v PP)
 • slab/šibek jezik, jezikovne napake, neustrezna raba izrazov
 • napačno navajanje literature, neustrezno/pomanjkljivo citiranje in navajanje virov
 • šibki viri, premalo virov
 • Zagovor:
 • branje
 • zadržan nastop
 • Predlogi mentorjem:
 • dijakom dati jasna navodila, tudi navodila o načinu citiranja virov
 • dijake naj bolj usmerjajo k osredotočanju na raziskovalni problem in konkretnost nalog
 • naloge naj preberejo in dijake opozorijo na napake

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)