V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96)

Svet zavoda OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA
Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po 53., 145., 43. ali 9. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 7. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite do vključno 7. 2. 2014 na naslov Svet zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom ZA RAZPIS RAVNATELJA/-ICE.
Kandidat/-ka mora k prijavi predložiti tudi program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prijeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

Miha Juvan,
podpredsednik Sveta šole OŠ Riharda Jakopiča

(Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov 1)